Рекламации

При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, Потребителят може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, ТК Мебел не отговаря за тези дефекти. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от ТК Мебел да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има право да заведе рекламация на сайта www.tkmebel.com, включително по тел. 0885 350 950 и електронна поща help@tkmebel.com. Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката, намаляване на цената ѝ или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ТК Мебел, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- значимостта на несъответствие;

- възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

При всички случаи ТК Мебел има правото да избере начина за удовлетворяване на рекламацията. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя и той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за ремонта й. Рекламацията следва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването ú от Потребителя. След изтичане на едномесечния срок, ако рекламацията не е удовлетворена, двете страни следва да постигнат споразумение за нов разумен срок за решаване на рекламацията. В случай, че рекламацията не бъде решена и в новия срок, то Потребителят има право да поиска разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. В този случай Потребителят трябва да върне закупената стока към ТК Мебел разглобена, добре опакована с двукомпонентна опаковка (велпапе и стреч) и стегната, заедно с всички части и обков.

За рекламации на стоки, закупени от физическия ни магазин:

тел. 0885 120 866

email: help@tkmebel.com

 

 

Получете първи информация за промоции и новини